Zpět na obsah

Etický kodex

3.Všeobecné závazky členů

Členové APNÚ:

3.1.
Budou vždy jednat v souladu se zásadami uvedenými v tomto Kodexu tak, aby prosazovali odpovědné poskytování úvěrů.
3.2.
Budou dodržovat zásady spravedlnosti, čestnosti, profesionality, transparentnosti a nejvyšší možné úrovně spolupráce v rámci všech smluvních vztahů a komunikace.
3.3.
Budou podnikat zákonně a budou při tom sledovat a dodržovat veškerou příslušnou legislativu a předpisy stanovené soudními a regulačními orgány i veškeré instrukce a směrnice přijaté dozorovými institucemi v odvětví.
3.4.
Při každém jednání se budou ke všem zákazníkům chovat spravedlivě a ohleduplně, a to zejména při komunikaci před a po uzavření dohody a při případém vymáhání plnění smlouvy.
3.5.
Budou zákazníkovi srozumitelně poskytovat všechny informace (konkrétní podmínky smlouvy) týkající se úvěrové transakce.
3.6.
Nebudou zákazníkovi vědomě zkreslovat skutečnosti týkající se úvěrové transakce ani na zákazníka vyvíjet tlak, aby smlouvu o úvěru uzavřel.
3.7.
Zajistí, aby byly všechny propagační a reklamní materiály předávané zákazníkům jasné, nezavádějící a v souladu s příslušnými předpisy.
3.8.
Ve vztazích se zákazníky i s interními a externími partnery budou odmítat jakoukoli diskriminaci kvůli pohlaví, etnickému původu, politickému přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci, rodinné situaci či zdravotnímu postižení.
3.9.
Poskytnou zákazníkům celý název a kontakty společnosti poskytující úvěr.
3.10.
Při každodenních činnostech společnosti budou jednat odpovědně a s péčí a zdrží se jakéhokoliv chování, které by mohlo poškodit dobré jméno APNÚ a celého sektoru nebankovních úvěrů.
3.11.
Se všemi informacemi poskytnutými zákazníkem budou nakládat s respektem a uchovávat je v tajnosti.
3.12.
Zaměstnancům a všem ostatním osobám, které provádějí činnosti jménem člena APNÚ, poskytnou příslušné školení a zajistí, aby byly tyto osoby obeznámeny se zásadami uvedenými v tomto Kodexu.