Zpět na obsah

ETICKÝ KODEX

4.FINANČNÍ OBTÍŽE ZÁKAZNÍKŮ

4.1Jednání se zákazníky

Pokud má zákazník finanční těžkosti či problémy, členové APNÚ:

4.1.1.
budou s takovým zákazníkem zacházet s respektem, účastí a pochopením, nebudou komplikovat řešení problému a budou zákazníkovi nápomocni při plnění jeho dluhů;
4.1.2.
podle konkrétního případu odkážou zákazníka na bezplatné a nezávislé organizace poskytující poradenství v oblasti dluhů a na ostatní zdroje pro bezplatné rady, jako například:
  • Poradna při finanční tísni: www.financnitisen.cz, nebo
  • Asociace občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz

4.2Vymáhání dluhů

Členové APNÚ:

4.2.1
Budou při vymáhání dluhů uplatňovat takové postupy, které jsou v souladu s platnými zákony a předpisy a etickými kritérii, a to při řádném zvážení konkrétních okolností u daného zákazníka;
4.2.2
zajistí, aby politika a postupy týkající se vymáhání dluhů při jednání se zákazníky s dluhy po lhůtě splatnosti byly spravedlivé, nezavádějící a byly v souladu s příslušnou legislativou;
4.2.3
nebudou zákazníka postupovat externí inkasní agentuře, pokud zákazník ukáže ochotu spolupracovat při řešení svých problémů a nabídnou mu odložení splátek nebo jejich snížení v případě dohody o splátkovém kalendáři;
4.2.4
budou okamžitě informovat zákazníka, pokud se případ předá inkasní agentuře kvůli zpoždění s placením přesahujícímu povolené limity a absenci jakéhokoliv jiného vzájemně přijatelného řešení;
4.2.5
budou vybírat pouze ty poskytovatele služeb vymáhání dluhů, kteří splňují vysoké profesionální a etické standardy, jako je etický kodex stanovený Asociací inkasních agentur;
4.2.6
budou monitorovat všechny angažované inkasní agentury, které využívají, a sledovat dodržování etického postupu; a
4.2.7
se zavazují nevymáhat promlčené pohledávky.