Archiv

Zápis z členské schůze 19.04.2023

Zápis z členské schůze 19.04.2023 Zápis

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi dne 19.4.2023

Pozvánka

CETA prezentace

Trh s nebankovními úvěry v České republice.

CETA prezentace

APNÚ Memorandum

Memorandum Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ)

Memorandum APNÚ

APNÚ Tisková zpráva

Ekonomická studie potvrzuje důležitou roli nebankovních poskytovatelů půjček ve finančním sektoru.

Tisková zpráva APNÚ

Milostivé léto II

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů se aktivně účastní akce Milostivé léto II. Vyzvali jsme všechny naše členské společnosti, aby byly vstřícné vůči svým klientům a upustily od dlužných sankčních úroků, sankčních poplatků a smluvních pokut, a to během celého milostivého léta do 30.11.2022. Akce se většinou týká všech produktů a klientů v prodlení, kteří tak zaplatí jen jistinu.

Z našich členských společnosti se k akci připojily tyto subjekty: Provident Financial (platí jen do 31.10.22 a nejde pouze o jistinu), CreditPortal, Zaplo, EC Financial services a FlexiFin. Podrobnosti jsou k dispozici u jednotlivých poskytovatelů.

Za APNU: Aleš Janků, výkonný ředitel

Dne: 1.10.2022

Tisková zpráva asociace APNÚ

V příloze k tomuto článku naleznete tiskovou zprávu APNÚ k postoji členů Asociace vůči klientům, kterým končí doba zákonného moratoria o odkladu splátek.

Tisková zpráva APNÚ

Moratorium - Průzkum a Zásady Členů Asociace

V tomto článku bychom Vás rádi seznámili s průzkumem, který jsme za asociaci nechali vypracovat, a který se týká klientů v moratoriu na splátky úvěrů (zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19). Průzkum je zaměřen na vnímání finanční situace v průběhu karanténních opatření, aktuální finanční stav klientů, využití možnosti odkladu splátek a očekávání ze strany klientů po skončení moratoria.

Důvodem a cílem průzkumu bylo správné nastavení aktivit a přístupu ke klientům všech úvěrových společností sdružených v rámci asociace, z kterých vyplývají následující zásady členů APNÚ po skončení moratoria:
1.    Členové asociace budou aktivně komunikovat se svými klienty.
2.    Členové asociace se budou snažit vycházet svým klientům vstříc a budou respektovat jejich potřeby a možnosti.
3.    Členové asociace budou svým klientům nabízet individuální splátkové kalendáře.
4.    Členové asociace svým klientům v případě zaplacení části dlužné částky umožní odklad splátek bez navýšení.
5.    Členové asociace v odůvodněných případech nabídnou svým klientům snížení splátky úvěru.
6.    Členové asociace u úvěrů s jistinou vyšší jak 5000 Kč umožní úhradu úvěru ve splátkách.
7.    Členové asociace budou brát v úvahu doporučení neziskových organizací.

 

Shrnutí výsledků dotazování k tématu využití moratoria k odkladu splátek spotřebitelského úvěru pro APNU:

Zpracoval: ShrtCut Studio, Ostrovní 30, Praha 1

Datum: 17. srpna 2020

 

Průzkum ukázal, že velká část Čechů – 7 z 10 dotázaných – vnímá svoji stávající finanční situaci na stejné úrovni jako před pandemií a karanténními opatřeními. Čtvrtina (25 %) respondentů deklaruje horší aktuální finanční situaci, častěji přitom mladší generace do 35 let a také obyvatelé Prahy a Zlínského kraje. V případě osob, které využili moratoria na odklad splátek spotřebitelského úvěru je to dokonce více než polovina (57 %), která svou aktuální situaci vnímá hůře. Jde tak o více než dvojnásobek oproti běžné populaci.

Z lidí, kteří mají aktuálně nějaký úvěrový produkt, využil možnost odkladu splátek na spotřebitelském úvěru v rámci moratoria každý desátý člověk (10 %), častěji přitom mladší osoby do 35 let a obyvatelé Prahy. Necelá pětina (18 %) o odkladu sice uvažovala, ale nakonec se rozhodla nabídku nevyužít.  Více než polovina dotázaných (52 %) nad možností odkladu splátek ani nepřemýšlela.

Častěji na 6 měsíců: Z těch, kteří odklad splátek spotřebitelského úvěru v rámci moratoria využili, jich více než polovina (56 %) volila variantu odkladu na 6 měsíců, bývajících 44 % pak odložilo splátky na
3 měsíce. Delší lhůtu přitom volila častěji nejmladší generace do 26 let.

Hlavní motivací k odkladu splátek byl pokles příjmů a obavy z budoucnosti: Hlavní motivací pro odklad splátek spotřebitelského úvěru byl pro polovinu těch, kteří ho využili, reálný pokles příjmů v souvislosti s pandemií a vyhlášením karantény. Pro necelou čtvrtinu (23,5 %) byly důvodem obavy z budoucího vývoje pandemie a z neschopnosti splácet své závazky v následujících měsících. Každý desátý pak využil možnosti odkladu splátek bez konkrétního důvodu, jen pro dočasnou úlevu od pravidelného splácení.

Většina svým závazkům dostojí: Po skončení moratoria se k bezproblémovému splácení vrátí 43 % dotázaných. Další více než polovina (55 %) dotázaných sice uvedla, že očekávají určité finanční potíže, ale s pokračováním splátek počítají a chtějí dostát závazkům – častěji mladší lidé do 35 let. Jen 2 % dotázaných deklarují větší potíže a pravděpodobně budou žádat věřitele o další odklad splátek nebo splátkový kalendář.

Individuální řešení jako alternativa pro případ trvajících finančních problémů: Jako možné řešení po skončení úvěrového moratoria v listopadu letošního roku vidí více než polovina (53,4 %) dotázaných individuální a vstřícné řešení splátek u daného věřitele. Necelá třetina (31 %) respondentů by už žádné další opatření nenastavovala s tím, že šest měsíců byla dostatečně dlouhá doba pro řešení dané finanční situace. Jen asi 15 % dotázaných by ocenilo další pomoc od státu pro nejvíce postižené skupiny pandemií, častěji takto odpovídala generace do 35 let. V případě respondentů, kteří využili odkladu splátek, by pomoc od státu jako alternativu dalšího řešení uvítala téměř čtvrtina (23 %) dotázaných, což je o 8 p.b. více než u běžné populace.

 

APNÚ průzkum a závěry

Stanovisko APNÚ k zákonným opatřením souvisejícím s úlevou pro úvěrované v souvislosti s COVID 19

Hned v březnu po vypuknutí pandemie Covid-19 vypracovalo představenstvo APNÚ doporučení pro své členy, aby se snažili maximálně vyhovět svým klientům, kteří se dostanou do problémů v důsledku této pandemie. V souladu se stanoviskem České národní banky a vedeni snahou jednat vstřícně se všemi klienty pak APNÚ navrhlo přistoupit na omezenou dobu k následujícím opatřením: odkladu jedné či více splátek, snížení konkrétní splátky, dočasné odpuštění úroku či změnu splátkového kalendáře.
V dubnu na návrh vlády schválil parlament novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která umožňuje moratorium na spotřebitelské úvěry na 3 až 6 měsíců pro všechny klienty, kteří o to požádají. Zároveň zákonodárci omezili maximální výši úroků na 8 % + REPO.
Bohužel však nebyly vždy dostatečně zváženy dopady na nebankovní poskytovatele úvěrů.
Členové APNÚ na rozdíl od bank, nedisponují penězi svých klientů, ale sami splácejí své úvěry. Členské společnosti mohou pociťovat snížení dostupnosti likvidity, což vede k omezení dalšího financování svých klientů. V důsledku moratoria pak budou muset členské společnosti přistoupit k redukci provozních nákladů jako je snížení platů zaměstnanců, jejich propouštění a opoždění či přerušení plateb dodavatelům.
Role těchto nebankovních subjektů bude navíc klíčová v okamžiku návratu do normálního stavu, kdy ve společnosti výrazně naroste potřeba krátkodobě úvěrovat velké množství klientů, kteří budou opět rozjíždět své pracovní, obchodní a další aktivity, které zajišťují existenci jim a jejich rodinám. Pokud větší počet nebankovních subjektů omezí nebo skončí svou činnost, většina jejich klientů půjde na úřady práce žádat o podporu. Stát nejenže vybere méně na daních, ale dramaticky se navýší podpora v nezaměstnanosti.

APNÚ by uvítala diskuzi s kompetentními orgány o tom, jak by mohl stát dočasně finančně podpořit ty subjekty z našich řad, které se mohou dostat do problémů.


V Praze, dne 21.4.2020
Představenstvo APNÚ

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) hledí do budoucnosti s optimismem

Od přijetí novely zákona o spotřebitelských úvěrech v roce 2016 se trh postupně konsolidoval a od té doby se podmínky pro spotřebitele neustále zlepšují. Licenci nutnou k fungování na trhu obdrželo méně jak 100 subjektů a jejich počet se za uplynulé období ještě snížil. Oproti minulosti na trhu převládají oblíbené online půjčky, na které postupně přešla i většina bank.

Kromě zmíněného zákona a dohledu regulátora České národní banky přispívají ke kultivaci trhu různé spotřebitelské organizace a jejich doporučení jak lépe chránit zákazníky při poskytování úvěrů.  Jsou to zejména pravidla, která pomáhají lépe informovat zákazníky a doporučovat jim ty společnosti, které přijímají etická pravidla.

Díky růstu HDP a celkovému pozitivnímu vývoji naší ekonomiky se daří jednak snižovat celkovou dlužnou částku, která pochází ze spotřebitelských úvěrů, ale zároveň nezvyšovat počty zákazníků, kteří jsou v prodlení nebo nejsou schopni své dluhy splácet vůbec.

Naše Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů prošla náročným obdobím, zejména v roce 2017 po nabytí platnosti novely zákona o spotřebitelském úvěru. Nejdříve bylo nutné naplnit všechna nová zákonná ustanovení a jen tak mít možnost získat licenci České národní banky. Současně docházelo k proškolení všech odpovědných pracovníků, kteří museli prokázat své vědomosti u příslušných zkoušek.

V poslední době však dochází zejména díky obrovské konkurenci subjektů, které poskytují nebankovní spotřebitelské úvěry ke snižování úrokových sazeb i RPSN což je velká výhoda pro spotřebitele. Tyto trendy mají vliv i na členy naší Asociace.  Snažíme se vylepšovat podmínky pro zákazníky zejména díky úpravám v našem etickém kodexu. Některá opatření jsme předem konzultovali s organizací Člověk v tísni a přijali i pár doporučení.

Členové naší Asociace jsou povinni dodržovat správné postupy uvedené v kodexu a pokud zjistíme jejich porušení, může to vést až k ukončení členství té které společnosti. Zejména při dodržování úvěruschopnosti jsme si stanovili taková pravidla, která poskytnou zákazníkovi všechny potřebné informace a mohou ho účinně ochránit před závažnými finančními těžkostmi.

Současně naši členové mají celou smluvní dokumentaci na webu – příklady smluv, obchodní podmínky, ceník a další relevantní dokumenty. Také jsme se rozhodli o umístění kalkulačky spotřebitelského úvěru modelující výši splátek a celkovou sumu, kterou bude potřeba splatit, a také výši úrokové sazby, RPSN a dobu potřebnou ke splácení. Tato kalkulačka umožní spotřebiteli, aby si mohl jednotlivé parametry úvěru sám spočítat. Současně jsme přistoupili k tomu, že vysvětlujeme náklady na prodloužení splatnosti spotřebitelského úvěru, včetně poplatků, sazeb a úroku, který musí zákazník uhradit dříve, než bude prodloužena splatnost úvěru. Také dáváme informaci týkající se porušení smlouvy o spotřebitelském úvěru a náklady, které vzniknou v souvislosti s opožděnou platbou.

Speciální část kodexu řeší obtíže zákazníků a popisuje dohodnutá pravidla o tom, jak budeme jednat a jaké postupy budeme uplatňovat při vymáhání dluhů.  Asociace provozovatelů spotřebitelských úvěrů tak zavazuje své členy k nadstandardnímu jednání. Do budoucna chceme své závazky dále vylepšovat.

Máme pravidelné kontakty s organizacemi, které poskytují spotřebitelské úvěry zejména s Českou bankovní asociací a Českou leasingovou a finanční asociací. Také se účastníme konferencí a seminářů, které v naší oblasti probíhají. Naši členové pravidelně využívají úvěrové registry, zejména REPI a NRKI. Nedávno jsme vstoupili do Hospodářské komory České republiky a chceme využít tohoto členství k rozvoji našich členských společností. Rozhodli jsme se navázat užší partnerství s Asociací věřitelů a budeme se aktivně podílet na portálu Češi v právu. Chceme aktivně spolupracovat s regulátorem a také si vyměňovat více informací s Finačním arbitrem.

V roce 2020 budeme pokračovat v kontaktech, které jsme shora zmínili, ale také chceme co nejvíce informovat o našich aktivitách a přispívat k větší transparentnosti nebankovního trhu.

 

A. Janků

Co je potřeba vědět než požádáte o spotřebitelský úvěr?

Jak a na co si bez problémů půjčovat? Základní pravidlo říká, že člověk by si měl půjčovat jen na věci, které budou mít hodnotu i po zaplacení splátek. Nemusí to být vždy jenom vzdělávání a bydlení. I věci do domácnosti nebo k osobní spotřebě by měly mít dvojnásobnou životnost než je délka úvěru. Pokud si budete pořizovat mobilní telefon, jehož průměrná životnost je 2 roky, není rozumné ho splácet 4 až 5 let. Zcela nesmyslné je vzít si úvěr na vánoční dárky nebo na dovolenou a pak jej dlouhou dobu splácet.

Před každou půjčkou si odpovězte na otázku, zda věc, kterou si chcete pořídit skutečně potřebujete? Ve většině případů půjde o rekonstrukci koupelny, rodinné auto, pračku, ledničku a podobně.

Velmi důležité je, zda bez půjčky byste museli investovat všechny své úspory nebo jejich většinu. Protože úrokové sazby jsou docela nízko, stačí větší investice rozdělit na několik splátek, což je lepší než investovat vše. Daleko důležitější je zda si vůbec můžete dovolit půjčku. To vám ukaže poměr mezi vašimi příjmy a výdaji. Jsou vaše výdaje na domácnost a měsíční příjmy v rovnováze? Zde půjde o podrobný pohled do vašeho rodinného rozpočtu. Máte stálý příjem? Nejste ve zkušební době nebo nemáte výpověď ze zaměstnání? Měli byste dále zvážit, zda předpokládanou splátku půjčky budete schopni splácet každý měsíc a to třeba i po dobu několika let. Můžete ovlivnit nejen výši splátky, ale i délku splácení. Obecně platí, že čím splácíte úvěr déle, tím více ho přeplatíte, ale zase máte nižší měsíční splátku. Pokud vám to tedy rodinný rozpočet dovolí, bude lepší kratší doba splácení. Pokud neutratíte všechny peníze, tak klasický spotřebitelský úvěr se dá vždy doplatit. Maximální sankce je 1% z aktuální jistiny, ale většina bank ji ani nevyužívá. Někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů umožňují zvyšovat či snižovat splátky i měnit jejich termín.

Pozor na kontokorent a kreditní karty – úrokové sazby jsou 10 až 20 % ročně a u některých i více. Celkově však sazby klasických spotřebitelských úvěrů mají klesající tendenci a průměr trhu je cca 8,5 procentní úrok.

Samotná úroková sazby by neměla být rozhodujícím kritériem. RPSN je údaj, který vám sdělí jak je vaše půjčka bude doopravdy drahá. Kromě úroku zahrnuje ostatní náklady spojené s úvěrem jako je poplatek za poskytnutí úvěru, vedení úvěrového účtu či pojištění. Také je relevantní délka úvěru – ty kratší jsou s vyšší RPSN, ale přeplatíte méně, protože úvěr rychle splatíte.

Také je dobré znát možnosti odložení splátek, prodloužení splatnosti a jaké jsou s tím spojené poplatky či jiné sankce.

 

Zpracoval : Aleš Janků

Mikroúvěry podle hodnocení Člověka v tísni

Nezisková organizace Člověk v tísni porovnávala 43 společností, které mají od České národní banky licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů. Z tohoto počtu bylo 2/3 nebankovních společností, které poskytují mikroúvěry. Celkem bylo hodnoceno 17 parametrů, které se dají rozčlenit do 3 velkých skupin :

Náklady jako jsou úrokové sazby, náklady prodlení, upomínky a náklady vymáhání.

Transparentnost zejména webové stránky, kalkulačky a smlouvy.

Vstřícnost, kde se hodnotí jaká podpora se nabízí zákazníkům, jak tvrdé jsou právní postupy v případě vymáhání a podobně.

Trh se postupně kultivuje a zaniklo 5 společností, které rozhodně nepatřily k nejlepším. Zlepšit by se měly smluvní úroky a zejména pak jejich vymáhání. Pozor je třeba věnovat menším nebankovním společnostem, kde je často přemrštěná cena a úrokové sazby mohou dosáhnout až 400 %.

Nejlepšími společnostmi jsou opět Kamali od Home Creditu, Air bank a Cofidis. Mezi nejhorší patří Vita Kredit, Kredit 123 a Ferratum. Zlepšily se společnosti Sim půjčka, Crediton a Credit Air.

Naše asociace již delší dobu spolupracuje s Člověkem v tísni a výsledek se postupně projevuje v hodnocení našich členů, z nichž jsou nejlepší Via SMS, Sim půjčka a Zaplo. Ani ostatní naši členové však nepatří mezi špatně hodnocené společnosti.

David Borges, který měl hodnocení u Člověka v tísni na starosti dodává, že mikroúvěry využívají zejména lidé s nižší mi příjmy a proto je férový přístup obzvláště důležitý.

 

  1. Janků

Hromadné žaloby nejsou bez problémů

Skončilo připomínkové řízení k návrhu zákona o hromadných žalobách. Resort spravedlnosti obdržel velký počet připomínek, ale osud zákona je nejistý.

Návrh zákona je projednáván v době, kdy Evropská unie řeší konečnou podobu směrnice o zástupných žalobách na ochranu spotřebitelů a v současné době není jasné jaká, že bude její konečná podoba. Pro přijetí bude muset Česká republika implementovat tuto evropskou směrnici. V současné době také probíhají práce na novém procesním kodexu, který by měl nahradit občanský soudní řád. Jde o velkou změnu, která se promítne do všech oblastí práva.

Primárně u hromadných žalob jde o ochranu spotřebitelů, ale počítá se zároveň na využití pro pracovní spory a spory hospodářské soutěže. Zákon používá dva režimy – přihlašovací – OPT IN a odhlašovací OPT OUT. Opt-out počítá s účastí všech členů skupiny, kteří mají stejné nebo obdobné nároky, pokud vysloveně nevyjádří nesouhlas se svou účastí v řízení. Naopak v systému opt-in se řízení účastí pouze ty subjekty, které se samy do řízení přihlásily.

Rozhodnutí, který režim se použije bude záležet na výši peněžitých nároků jednoho člena skupiny. Obvykle bude platit, že pro nároky přesahující 10 000 Kč se použije přihlašovací režim. Ale tato hranice je s ohledem na výši minimální mzdy (13 350 Kč) zbytečně vysoká. Odhlašovací řízení představuje prolomení jedné ze základních právních zásad, že práva náleží bdělým, tedy těm, kteří se o svá práva starají. V rozporu s touto zásadou se řízení účastní i subjekty, které se o svá práva nestarají. V důsledku to může mít zásadní dopady pro žalovaného.

V případě, že bude podána žaloba na peněžité plnění, tak celková částka, kterou by v případě úspěchu hromadné žaloby musel žalovaný platit, se stanoví jako součet částek, které náleží jednotlivým členům skupiny. Ale jak bude stanovena u odhlašovacího řízení, kdy není znám celkový počet skupiny? Např. při průměrném nároku 5 tisíc Kč na osobu, změna počtu členů skupiny o tisíc členů, znamená změnu celkové částky o 5 milionů Kč.

Navíc zákon počítá s tím, že žalovaný bude muset celou částku složit u soudů do úschovy s tím, že nevyzvednuté plnění připadá státu. Pro žalovaného by to znamenalo rozdíl několika milionů o které může zbytečně přijít.

Správce skupiny je další problematické ustanovení. Ten může kromě člena skupiny a zájmového spolku podat hromadnou žalobu. U odhlašovacího řízení může podat žalobu pouze správce skupiny. V případě úspěchu může správce obdržet 20 až 30 % z vyhrané částky. To může správce motivovat k tomu, aby nadhodnocoval nároky, protože čím vyšší částka, tím vyšší odměna pro něho. Správci si tak z hromadných žalob mohou udělat výnosný byznys – stačí použít hromadnou žalobu jako hrozbu. Ale i v případě neúspěchu hromadné žaloby  hrozí poškození pověsti žalovaného a velké náklady.

Dalším problémem je, že hrozí zneužití interních informací konkurenty, kdy potenciální žaloba požádá soud, aby žalovanému uložit poskytnout dokumenty a může jít o interní dokumentaci či dokonce o obchodní či bankovní tajemství. Nikde není zaručeno, že tyto dokumenty budou poskytnuty pouze pro účel o hromadných žalobách.

 

Dne 22.4.2019

  1. Janků

Omezení lichvy podle KSČM a SPD

Na jednání vlády dne 7.2.2019 se projednávaly návrhy KSČM a SPD na omezení lichvy. Oba návrhy chtějí určit hranici RPSN, kterou vidí mezi 17,5 až 19,5 % s tím, že překročení bude označeno za lichvu.  Smlouva o úvěru má být neplatná a může být sankcionována vysokým peněžitým trestem nebo i vězením až na dva roky.

Cílem KSČM je mimo jiné znemožnit krátkodobé půjčky, které podle poslankyně Jírovcové pomáhají dalšímu zadlužování. Údajně podobný návrh ČSSD (Valachová a Chvojka) podle dostupných zdrojů uvažují o hranici 100 % RPSN jako stropu. Návrh prý připraví na jaře. ANO prosazuje, aby se zkoumala bonita dlužníka a péče se věnovala finanční gramotnosti a vzdělanosti.

Ministryně financí Schillerová ve shodě s odborníky na dluhovou problematiku upozorňuje, že při jetí novely zákona by zhoršilo problémy sociálně slabých, neboť by nedosáhli na legálně poskytované úvěry a znamenalo by to rozmach černého trhu. Navíc by to fakticky zlikvidovalo úvěry na kreditních kartách, nebo kontokorenty. S téměř totožnými argumenty vystoupil Jan. Hamáček, který se domnívá, že návrhy nejsou sto ochránit lidi v tíživých situacích. Viceguvernér Nidetzký věří, že zákon o spotřebitelském úvěru dostatečně reguluje celý trh.

 Vláda A. Babiše se rozhodla, že novelu nepodpoří. Podle názorů členů jednotlivých stran to vypadá, že návrhy ve sněmovně neprojdou.

Názor APNÚ stejně jako názory regulátora, Ministerstva financí, asociací a spotřebitelských organizací je pro zachování současného stavu, kdy regulace zákona o spotřebitelském úvěru se ukazuje jako naprosto dostatečná.

 

APNÚ, dne 12.2.2019

Novela zákona o osobním bankrotu

Poslanecká sněmovna schválila velkou většinou hlasů insolvenční novelu, která počítá s tím, že možnost osobního bankrotu bude dostupná pro širší okruh lidí. Původní předlohu ministra Pelikána poslanci výrazně upravili a nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Zejména díky pozměňovacímu návrhu Patrika Nachera nebude dlužník prokazovat schopnost splatit 30 % závazků, ale musí vykázat dostateční příjmy, aby mohl každý měsíc kromě odměny insolvenčnímu správci zaplatit stejně vysokou částku i věřitelům. Za současných podmínek by to mělo být celkem aspoň 2178 Kč měsíčně.

Novela nabízí dvě varianty oddlužení. První a rychlejší předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za 5 let aspoň 30 % dlužné částky. Mohou teoreticky splatit i méně, o jejich oddlužení by však rozhodoval soud. Musel by uznat, že se dlužník pod dohledem insolvenčního správce snažil dluhy splatit. Pokud se však rozhodne, že se dostatečně nesnažil, zbylých dluhů ho nezbaví.

Z novely tak vypadla původně navrhovaná nulová varianta, kterou prosazoval ministr Pelikán. Podle ní by byl dlužník oddlužen i tehdy, pokud by veškeré jeho splátky postačovaly pouze na úhradu odměny insolvenčního správce a některých přednostních věřitelů. Běžní věřitelé by nezískali ani korunu.

Snazší oddlužení by měli mít i senioři a invalidé. Bez dluhů by mohli být už za tři roky, takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou. Pozmění se také pořadí uspokojování pohledávek. Ty, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále, převyšuje jistinu, se stanou podřízenými. Znamená to, že lidé je budou splácet jako poslední.

Dluhů se nedokáže zbavit stále více rodin. Nějakou exekuci mělo v loňském roce 863 tisíc obyvatel ČR a téměř půl milionu lidí čelilo minimálně třem exekucím najednou. Tato novela by mohla otevřít oddlužení desetitisícům lidí, kteří by se tak mohli zapojit do řádné ekonomiky.

 

Praha, dne 31.10.2018

  1. Janků

Novela zákona o České národní bance

Ministerstvo financí ČR zaslalo k meziresortnímu připomínkovému řízení návrh zákona o
České národní bance. APNÚ také obdržela všechny potřebné dokumenty s výzvou, aby se
k nim vyjádřila.
Cílem zákona je mimo jiné zvýšený důraz na prevenci systémového rizika, jehož významným
zdrojem je růst cen nemovitostí určených k bydlení v kombinaci s nadměrným zadlužováním
domácností. Proto ČNB dostává pravomoci k omezení těchto rizik.
Pro oblast spotřebitelských úvěrů je nejdůležitější stanovení hranic úvěrových ukazatelů.
Týká se to zejména společností, které poskytují spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí.
Zákon tedy zavádí tři úvěrové ukazatele:

  1.  LVT je ukazatel vyjadřující poměr celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění
  2. DTI ukazatel vyjadřuje poměr celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům
  3. DSTI ukazatel vyjadřuje výdaje spotřebitele vyplývající z celkové výše dluhů spotřebitele

k jeho příjmům.

Dne 14.8.2018
A. Janků

Mikropůjčky podle Člověka v tísni

Dne 13.7. bylo zveřejněno srovnání spotřebitelských úvěrů, který Člověk v tísni (Čvt) nazval
Index odpovědného úvěrování. V testu do kterého Čvt zařadil 49 společností, které poskytují
mikropůjčky jsou z 1/3 banky a zbytek nebankovní společnosti, které nabízejí úvěry na
základě licence ČNB. Jen několik z nich se mezitím rozhodlo ukončit činnost. Hodnoceny byly
tři oblasti :
- celkové náklady půjčky
- dostupnost informací
- právní postupy
Vítězem se stala společnost Home Credit s půjčkou Kamali, následovaná Airbank a Cofidis. Na
konci této škály se umístili některé malé nebankovní společnosti. Většina našich členů je buď
uprostřed tabulky hodnocených firem, nebo ve druhé horší polovině.
1. Náklady na úvěr.
Zde se zkoumali nejen úroky a poplatky, ale i další náklady včetně sankcí a poplatků
souvisejících s případným prodlením. Jako vzorek byl vybrán úvěr na 10 000 Kč. U nejlepších
společností zaplatí zákazníci navíc maximálně do 2000 Kč. U těch nejhorších pak zaplatí až
30 000 Kč. V případě, že je zákazník v prodlení, tek platí původní smluvní úrok a dluh se může
výrazně zvyšovat. Některé společnosti v případě prodlení účtují dokonce zvýšený úrok nebo
dodatečné poplatky.
Také zpoplatnění upomínek se liší. Některé banky si účtují 500 Kč jiné 100 za jednu
upomínku. Sberbank si ve svých podmínkách dokonce vyhrazuje právo účtovat pokutu až do
výše 50 000 Kč.
Bohužel většina našich členů se umístila v dolní polovině tabulky. Nejlepší z našich členů jsou
Via sms a Zaplo.
2. Dostupnost informací.
Většina společností má na svých stránkách kalkulačku splátek. Bohužel však nastavuje
kalkulačku tak, že ukazuje jen první půjčku, která je zdarma.
Velké rozdíly jsou v tom, jaké konkrétní informace jednotliví poskytovatelé klientům
zpřístupní. Home Credit a Cofidis uvádějí nejen cenu úvěru, ale i detailní náklady. Některé-
banky davájí na web i vzory smluv.

- 65 % společností má na webu kalkulačku
- 44% se vzdává využití doložky přímé vykonatelnosti, která lidem brání zpochybnit
nárok věřitele u soudu

- 53 % má vzor smlouvy na webu
- 10 % používá došlé splátky primárně k úhradě jistiny.
Nad pro-klientským přístupem vítězí právníci. Některé společnosti předkládají klientům až 80
stran textu.
V tomto parametru jsou naši členové někde uprostřed, tj mezi 20 až 40 stranami textu

3. Právní postupy.
Jen u 5 společností se z došlé splátky uhradí nejdříve jistina a sníží se tak dluh (mezi nimi je
Credit Portal a SIM půjčka). Ostatní použijí došlé prostředky na úhradu svých nákladů nebo
sankcí.
Více než polovina společností využívá problematický notářský zápis s doložkou přímé
vykonatelnosti.
Celkové výsledky testu najdete na stránkách www.clovekvtisni.cz

Co dodat? Jak víte už několikrát jsme se zástupci Člověka v tísni jednali a řešili i otázky
zahrnuté v uvedeném materiálu. Neznamená to, že budeme dělat vše co Čvt navrhuje,
nicméně budeme zvažovat některá doporučení a po schválení všemi členy je postupně
zavádět.

V Praze, dne 17.7.2018, Aleš Janků

Je reálný zákaz reklamy na půjčky?

Poslanci KDÚ ČSL navrhli  zakázat reklamu a sponzorování  jehož účelem je reklama na  všechny spotřebitelské úvary kromě úvěrů na bydlení. Reklamou se rozumí jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace spotřebitelského úvěru.

Zákaz by se nevztahoval na úvěry na bydlení. Reklama by byla povolená pouze v provozovnách poskytovatele spotřebitelského úvěru a provozovnách, kde lze úvěr dostat.

TV Seznam vysílala duel mezi A. Janků, zástupcem APNÚ a jedním s poslanců, kteří navrhli zákaz reklamy na půjčky, Markem Výborným s KDÚ ČSL. Lidovci v rámci diskuze o insolvenčním zákonu došli k názoru, že reklama na půjčky umožňuje větší zadlužování.  A. Janků naopak upozornil, že z celkového počtu více jak 800 000 osob v exekuci, se drtivá většina z nich do dluhové spirály dostala z důvodu neplacení nájemného, energií, telefonu nebo např. pokut a ne proto, že si vzala  spotřebitelský úvěr.  Většina osob si jde půjčit z toho důvodu, že potřebuje peníze a ne proto, že vidí reklamu v TV.

Zákon je šitý horkou jehlou a vůbec není jasné jak by se posuzovaly spotřebitelské úvěry a auta, případně dodatečné půjčky, které si žadatelé  berou v souvislosti v hypotékou.  Předpokládáme, že diskuze kolem návrhu zákona bude pokračovat a to i proto, že podobný zákaz v sousedním zemích neexistuje.

 

Více najdete v televizním duelu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zakaz-reklamy-na-pujcky-pomuze-proti-dluhum-49247

Licence

Do konce zákonem stanoveného termínu na udělení licencí nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů zbývá něco víc jak týden (do 31.5.2018). Zatím Česká národní banka udělila licencovala kolem 50 subjektů z celkového počtu více jak 100 zaslaných žádostí. Jsme velice rádi, že mezi těmito společnostmi jsou zastoupeni i členové APNÚ.

Insolvence

Insolvenční zákon byl diskutován v podvýboru ústavně právního výboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení dne 9.5.2018. Členové podvýboru se zaměřili na problematiku uspokojení pohledávek (předřazení jistiny před příslušenstvím) a systém odměny insolvenčních správců Další schůze podvýboru bude jednat dne 12.6.2018.

Stejným tématem se zabýval i podvýbor pro ochranu spotřebitele na své schůzi dne 10.5.2018.

Diskuze o insolvenčním zákonu je velice sledovaná a začátkem června ještě proběhne na toho téma speciální konference.

Program vlády ANO a ČSSD

Z různých dokumentů vyplývá, že pokud bude ustavena nová koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD bude se zabývat exekucemi, insolvencí a úpravou podmínek pro spotřebitelské úvěry. Je evidentní, že vláda bude chtít řešit situaci více jak ¾ milionů osob, které již mají exekuce. Částečně toto řešení se bude realizovat v novele insolvenčního zákona, který je projednáván ve sněmovně. Dále se budou řešit některé podmínky pro činnost exekutorů jako je např. místní příslušnost. Někteří politici, ale chtějí omezit výši poplatků u úroků, případně u RPSN u všech spotřebitelských úvěrů. Objevují se názory, že by měla být omezena i reklama na nebankovní půjčky. APNÚ bude aktivně vystupovat jak vůči poslancům, tak politikům, kteří budou mít tuto problematiku na starosti a trpělivě vysvětlovat naše stanoviska.

Zahájení spolupráce s Člověkem v tísni

Představenstvo APNÚ se dohodlo na pravidelných konzultacích s Člověkem v tísni a to zejména v oblasti etiky.  ČvT se pohybuje na trhu spotřebitelských úvěrů, pravidelně řeší problémy spotřebitelů a je partnerem nejen asociací v této oblasti, ale i regulátora. Dostali jsme od ČvT  některá doporučení v oblasti etického indexu, ale také jsme předložili náš návrh Etického panelu, kde by byl prostor pravidelně konzultovat problémy v oblasti spotřebitelských úvěrů mezi jeho jednotlivými subjekty. O dalším postupu budeme informovat.

Udělování licencí ČNB

Prakticky měsíc zbývá do konce zákonné lhůty, kdy ČNB bude udělovat licence na spotřebitelské úvěry. Z více jak 100 subjektů, kteří požádali o licenci, bylo zatím vydáno více jak 30 licencí a to včetně firem, které poskytují finanční leasing. Také někteří naši členové již licence mají, ale je předpoklad, že vyřízení ostatních podaných žádosti se stihne v termínu.

Insolvenční zákon

Dne 26.4.2018 proběhl ve sněmovně seminář o novele zákona o oddlužení za účasti ministra Pelikána a členů Ústavně právního výboru sněmovny. Současně do diskuze přispěl referát Vysoké školy ekonomické a Ústavu státu a práva, který se zamýšlel nad alternativními scénáři.   Všeobecně je shoda, že ani jedna strana – dlužník, věřitel, insolvenční správce a stát by měla být zvýhodňována. Celá diskuze je na začátku a zatím jen jednou se sešly podvýbory pro ochranu spotřebitele a problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V diskuzi se kromě APNÚ angažuje Bankovní asociace, Česká finanční a leasingová asociace, ale i Svaz průmyslu a dopravy, Svaz bytových družstev a společnosti, které nabízejí energie, vodu a také mobilní operátoři. Podle ministra Pelikána jde o důležitou normu, protože nemůže v právním státě existovat skupina 860 000 občanů, kteří díky tomu, že jsou v exekuci, jsou kráceni na svých právech a mohou způsobovat i problémy dalším občanům (správní pokuty, dopravní nehody a další činy za které nebudou finančně postižitelní). Celou  diskuzi v parlamentu sledujeme a aktivně se jí účastníme.

APNÚ založila registr sdílení platebních informací

Z iniciativy Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) byl založen nový registr údajů o platební morálce klientů, ke kterému mají přístup všichni členové APNÚ. Provozuje jej Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která už řadu let organizuje Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI a NRKI).

„Registr platebních informací REPI umožňuje sdílení informací mezi jednotlivými členy APNÚ, a počítáme s tím, že se do něj velmi rychle zapojí i společnosti, které poskytují svým klientům nějaký druh zboží či služby umožňující nákup na fakturu s odloženou splatností  nebo postupné splácení, a samozřejmě i další poskytovatelé mikropůjček,“ uvedla Kateřina Kratina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ. Jde například o společnosti prodávající v pevných i internetových prodejnách zboží na splátky, o společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

„Zprovozněním registru dosáhneme toho, že naši klienti budou více chráněni jako spotřebitelé. Rychlá výměna informací pomůže našim klientům nespadnout do dluhové pasti. Je to poprvé, kdy podobný registr u nás vzniká na základě iniciativy společností poskytujících mikropůjčky,“ dodala Černovská.

REPI nyní využívají všichni členové APNÚ, tedy poskytovatelé mikropůjček, kteří aktuálně procházejí licenčním řízením pro poskytování spotřebitelských úvěrů u České národní banky: Creamfinance, CreditPortal, a.s., Friendly Finance s.r.o., Kontex Trade International s.r.o., Kreditech Česká republika s.r.o., Via SMS s.r.o., a Zaplo Finance s.r.o. „Novela zákona o spotřebitelském úvěru zpřísnila podmínky, za kterých jsou poskytovatelé nebankovních úvěrů oprávněni poskytovat zákazníkům finanční výpomoc. Jedním z klíčových požadavků je nutnost posoudit u potenciálních zákazníků jejich schopnost dostát svým závazkům, v čemž nám registr REPI bude napomáhat. Spolupráce členů APNÚ s registrem REPI je všestranně výhodná proto, že nesplácené úvěry jsou společným problémem celého odvětví i společnosti, a zároveň jsou nepřítelem  poctivých klientů, protože zdražují jejich cenu úvěrů pro všechny,“ uvedl Člen představenstva APNÚ David Bouda.

Registr platebních informací v současné době sdílí informace od svých členů v intervalu 24 hodin. Cílem je, aby pracoval on-line, tedy aby informace, které jeden člen do registru poskytne, okamžitě viděli všichni ostatní členové.

Registr REPI obsahuje negativní ale i pozitivní informace. Negativní znamená, že klient neplatí své závazky za služby nebo splátku úvěru včas, pozitivní pak obsahuje informace o tom, že klient včas a řádně své závazky splácí. Umožňuje prověřit platební morálku žadatele o půjčku a předchází situacím, kdy žadatel není s to splácet. Naopak ti, kteří splácejí včas, mohou získat výhodu v podobě kratšího jednání o poskytnutí zboží na splátky, získání výhodnějších podmínek.

Do registru poskytují jeho členové identifikační a kontaktní údaje klienta – jméno osoby nebo firmy, adresu, telefon, email, datum narození a údaje o občanském průkazu. Dále pak platební informace a informace, zda klient splatil svůj úvěr včas, celkovou částku a částku, kterou zbývá doplatit, případně informace o splátce po splatnosti. Dále datum vystavení, splatnosti, a datum platby.

Kontakt pro další informace:

David Bouda

Člen představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z.s.

Jankovcova 1037/49, 170 00 – Praha 7, Czech Republic

david.bouda@apnu.cz | www.apnu.cz

 

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) je veřejná a nezávislá organizace sdružující poskytovatele nebankovních úvěrů v České republice. Posláním Asociace je vybudovat spolehlivou, společensky odpovědnou půjčovatelskou praxi zaměřenou na dlouhodobou spolupráci, která bude pozitivně vnímána spotřebiteli i tržním dozorem a bude poskytovat příležitost svobodného a bezpečného rozvoje každému jednotlivci a společnosti formou nebankovních finančních řešení.

 

APNÚ se zapojila do konzultací k zákonu o úvěrech pro spotřebitele

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se na výzvu ministerstva financí zapojila do konzultací k první části návrhu paragrafovaného znění zákona o distribuci úvěrů pro spotřebitele. Tato právní úprava má podle záměru ministerstva zpřísnit podmínky pro poskytování nebankovních úvěrů a vést k efektivnějšímu dohledu státu nad tímto segmentem finančního trhu. Asociace je připravena poskytnout ministerstvu požadovanou zpětnou vazbu tak, aby zákon splnil záměr regulovat oblast nebankovních půjček, ale nevedl k likvidaci celého tohoto tržního segmentu.

Nový člen asociace poskytovatelů

V pořadí šestým členem Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se stala společnost CreditPortal.

APNÚ sdružuje odpovědné poskytovatele takzvaných mikropůjček (někdy se hovoří také o rychlých půjčkách) a cílem její existence je utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Asociace poskytovatelů mikropůjček se rozšířila o Kredito24

Do Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ), která sdružuje odpovědné poskytovatele takzvaných mikropůjček (někdy se hovoří také o rychlých půjčkách), dnes vstoupil nový člen, společnost Kredito24. Ta poskytuje produkty Kredito24 a Zaimo. Připojila se tak ke společnostem, jejichž cílem je utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

„Těší nás, že snahy o kultivaci trhu se setkaly se zájmem subjektů, které mikropůjčky poskytují. Naším cílem je, aby členství poskytovatele v Asociaci bylo pro zákazníky zárukou bezpečného úvěru, férových podmínek a solidního jednání,“ říká Kateřina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka Zaplo Finance, jedné ze zakládajících společností Asociace.

„Oborovou asociaci vnímáme jako důležitý nástroj pro seberegulaci trhu mikropůjček a jsme rádi, že se k těmto snahám můžeme jako členové APNÚ připojit. Vstup do Asociace vnímáme nejen jako závazek, ale také jako určitou známku kvality a tedy konkurenční výhodu,“ říká jednatel společnosti Kredito24 Jakub Škrabánek.

„Oborovou asociaci vnímáme jako důležitý nástroj pro seberegulaci trhu mikropůjček a jsme rádi, že se k těmto snahám můžeme jako členové APNÚ připojit. Vstup do Asociace vnímáme nejen jako závazek, ale také jako určitou známku kvality a tedy konkurenční výhodu,“ říká jednatel společnosti Kredito24 Jakub Škrabánek.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů má čtvrtého člena

Do Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) dnes vstoupil nový člen, společnost Friendly Finance, provozovatel služby Půjčkomat.cz. Připojila se tak ke společnostem Zaplo Finance, CreditOn a ViaSMS, které asociaci založily s cílem utvářet a udržovat pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům v tomto produktovém segmentu.

„Dosavadní členové samozřejmě vítají příchod společnosti Friendly Finance do asociace, protože její existenci považujeme za důležitou pro správné směrování oboru. Pokud chceme jako asociace zákazníkům pomoci, aby se lépe orientovali v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit je před nevhodnými praktikami, máme logický zájem získat co nejvíce členů z řad férových, solidních, odpovědných poskytovatelů těchto produktů. Chceme, aby bylo členství v APNÚ vnímáno jako záruka, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení okamžité finanční potřeby zákazníků,“ říká k přijetí nového člena předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka společnosti Zaplo Finance Kateřina Černovská.

„Vstup do APNÚ vnímáme jako šanci připojit se k pozitivním trendům, které podobné asociace prosazují na mnoha zahraničních trzích mikropůjček, většinou rozvinutějších než trh v ČR. Jsme přesvědčeni, že jen slušný přístup může zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků a zachovat podmínky pro existenci tohoto segmentu služeb. Členstvím potvrzujeme závazek respektovat pravidla formulovaná v Etickém kodexu asociace a vymezujeme se tak ze skupiny konkurentů, kteří nezbytnost podobných pravidel z neznalosti nebo dokonce záměrně ignorují,“ říká Ivette Korandová, prokuristka Friendly Finance.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

Poskytovatelé mikropůjček vytvořili asociaci, usilují o kultivaci trhu

Přední poskytovatelé krátkodobých mikropůjček na českém trhu založili Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Asociace bude působit jako dobrovolné sdružení právnických osob, jejím posláním bude utvářet a udržovat v sektoru mikropůjček pravidla zodpovědného úvěrování a maximálně vstřícný postoj vůči spotřebitelům. Zakládajícími členy APNÚ jsou společnosti Zaplo Finance, CreditOn a ViaSMS.

Cílem APNÚ je samoregulace segmentu nebankovních půjček, ochrana pověsti seriózních a odpovědných poskytovatelů těchto půjček a také ochrana spotřebitelů. „Chceme veřejnosti napomoci k tomu, aby se lépe orientovala v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit potenciální klienty před predátorským úvěrováním. Naším cílem je také zastupovat zájmy svých členů na trhu nebankovních úvěrových služeb v dialogu s dozorovými orgány, vládou a parlamentem,“ vysvětluje Kateřina Černovská předsedkyně představenstva APNÚ a ředitelka Zaplo Finance (www.zaplo.cz).

„Budeme podporovat zavádění takových pravidel vnitřní regulace, která podporují etické postupy a zodpovědné úvěrování s důrazem na spotřebitelská práva,“ říká Davis Barons, ředitel společnosti CreditOn (www.crediton.cz). „Členové APNÚ se tedy například zavazují, že jejich smlouvy nebudou obsahovat žádné skryté poplatky, že mají dostatečně kvalitní systém prověřování schopnosti klienta splácet závazky a v případě neplnění závazků ze strany klienta budou postupovat maximálně vstřícně a spolu s ním hledat nejvhodnější řešení,“ dodává.

Součástí aktivit APNÚ bude i zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. „Jde nám o to, aby klienti byli schopni posoudit, kdy jsou krátkodobé půjčky užitečným nástrojem, a v jakých případech se naopak nehodí. Aby znali všechny okolnosti, které je před uzavřením půjčky potřeba zvážit, a také aby věděli, jak se zachovat, když z nějakého důvodu nejsou schopni půjčku splácet,“ vysvětluje Mareks Krakops, ředitel společnosti ViaSMS (www.viasms.cz).

Asociace v tuto chvíli jedná s dalšími zájemci o vstup do APNÚ. „Naší ambicí je sdružovat všechny solidní a odpovědné poskytovatele mikropůjček a docílit toho, aby členství v APNÚ bylo pro veřejnost zárukou, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení momentální finanční potřeby,“ dodává Černovská.

Kontakt pro další informace:
Kateřina Černovská, předsedkyně představenstva APNÚ,
Více informací o APNÚ najdete také na

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ