ETICKÝ KODEX

4. FINANČNÍ OBTÍŽE ZÁKAZNÍKŮ

4.1 Jednání se zákazníky

Pokud má zákazník finanční těžkosti či problémy, členové APNÚ:

4.1.1. budou s takovým zákazníkem zacházet s respektem, účastí a pochopením, nebudou komplikovat řešení problému a budou zákazníkovi nápomocni při plnění jeho dluhů;

4.1.2. podle konkrétního případu odkážou zákazníka na bezplatné a nezávislé organizace poskytující poradenství v oblasti dluhů a na ostatní zdroje pro bezplatné rady, jako například:

  • Poradna při finanční tísni: www.financnitisen.cz, nebo
  • Asociace občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz

4.2 Vymáhání dluhů

Členové APNÚ:

4.2.1 Budou při vymáhání dluhů uplatňovat takové postupy, které jsou v souladu s platnými zákony a předpisy a etickými kritérii, a to při řádném zvážení konkrétních okolností u daného zákazníka;

4.2.2 zajistí, aby politika a postupy týkající se vymáhání dluhů při jednání se zákazníky s dluhy po lhůtě splatnosti byly spravedlivé, nezavádějící a byly v souladu s příslušnou legislativou;

4.2.3 nebudou zákazníka postupovat externí inkasní agentuře, pokud zákazník ukáže ochotu spolupracovat při řešení svých problémů a nabídnou mu odložení splátek nebo jejich snížení v případě dohody o splátkovém kalendáři;

4.2.4 budou okamžitě informovat zákazníka, pokud se případ předá inkasní agentuře kvůli zpoždění s placením přesahujícímu povolené limity a absenci jakéhokoliv jiného vzájemně přijatelného řešení;

4.2.5 budou vybírat pouze ty poskytovatele služeb vymáhání dluhů, kteří splňují vysoké profesionální a etické standardy, jako je etický kodex stanovený Asociací inkasních agentur;

4.2.6 budou monitorovat všechny angažované inkasní agentury, které využívají, a sledovat dodržování etického postupu; a

4.2.7 se zavazují nevymáhat promlčené pohledávky.